Конкурентна розвідка як ефективний бізнес-інструмент. Аналітична підтримка конкурентної розвідки бізнес-процесів, супроводження та координації бізнес-проектів

Конкурентна розвідка є найефективнішим бізнес-інструментом. Конкурентна розвідка виконує завдання інформаційно-аналітичного супроводу управління бізнесом на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному.

На стратегічному рівні конкурентна розвідка збирає, аналізує та надає керівництву інформацію для прийняття довгострокових рішень з наступних питань: стан зовнішнього середовища (процеси в економіці, політиці, що впливають на діяльність компанії) та стратегічне становище компанії на ринку; структура та динаміка ринку, на якому функціонує (або планує функціонувати) компанія.

До завдань стратегічного рівня конкурентної розвідки належать:

 1. довгострокове цілепокладання;

 2. планування та координація ресурсів відповідно до цілей;

 3. прогнозування можливих ризиків безпеки та вироблення можливих сценаріїв відходу від них;

 4. прогнозування економічної, політичної та технологічної ситуації;

 5. розробка рекомендацій.

Конкурентна розвідка на тактичному рівні полягає в зборі та аналізі тактичної інформації, що дозволяє приймати рішення з поточних проблем комерційного та технологічного характеру. На цьому рівні фахівців з конкурентної розвідки цікавлять насамперед конкретні факти кон'юнктури та тенденцій розвитку ринку, законодавства, ресурсів, нових технологій, конкурентів у контексті впливу на повсякденну діяльність компанії.

До завдань тактичного рівня конкурентної розвідки належать:

 1. уточнення цілей та планів на короткострокові періоди;

 2. аналіз діючих та виявлення потенційних конкурентів, прогнозування їх планів;

 3. аналіз та оцінка бізнес-партнерів;

 4. аналіз та оцінка постачальників;

 5. розробка клієнтського профілю;

Конкурентна розвідка на оперативному рівні розглядає загрози та ризики безпеки, що виникають раптово та здатні ускладнити діяльність компанії у поточній та середньостроковій перспективі.

До завдань оперативного рівня конкурентної розвідки належать:

 1. короткострокове планування;

 2. регулювання та контроль виконання планів;

 3. моніторинг інформації про навколишнє середовище;

 4. своєчасне надання звітів керівництву про результати аналізу та оцінки поточної

та прогнозованої ситуації.

Таким чином, завдання, які вирішує конкурентна розвідка на різних рівнях ведення бізнесу, говорять про неї як про ефективний бізнес-інструмент, що дозволяє не тільки отримати уявлення про реальний стан справ, а й спрогнозувати найбільш ймовірні події як на короткострокову, так і на довгострокову перспективи.

У загальному вигляді конкурентна розвідка є стратегічним інструментом, що дозволяє систематично і своєчасно отримувати актуальну інформацію, необхідну при прийнятті керівником управлінських рішень. Впровадження інструментів та методів конкурентної розвідки має високий ступінь економічної віддачі, забезпечує конкурентні переваги бізнес-структурі та дозволяє уникнути багатьох помилок та загроз безпеці.

При цьому з урахуванням обсягів інформації, величезної кількості інформаційних потоків та каналів взаємодії, числа учасників та їх цілей конкурентна розвідка з інструменту дослідження конкурентного середовища перетворилася на складний багатогранний бізнес-процес.

Застосування конкурентної розвідки має бути систематичним, оскільки разові звернення до неї у результаті дають мінімум результату. Лише на постійній основі моніторинг, аналіз та оцінка ринкової ситуації дозволяють компанії максимально розвинути свої конкурентні переваги.

Якщо методи конкурентної розвідки застосовуються безперервно, це дозволяє в рази збільшити шанси компанії на свій ефективний розвиток, оскільки в цьому випадку керівництво компанії буде заздалегідь обізнане та підготовлене на підставі:

 1. Прогнозів змін кон'юнктури ринку, дій контрагентів, політичних та законодавчих перетворень;

 2. Виявлення потенційних конкурентів, витоків інформації, загроз безпеці компанії;

 3. Аналізу нових технологій, патентів, ліцензій та інших результатів інтелектуальної діяльності;

 4. Оцінки створення, придбання нового бізнесу, розширення наявної компанії, відкриття нових напрямків;

 5. Постійного збору та аналізу відомостей про партнерів, конкурентів та клієнтів.

Безперечно, цей список не є остаточним і з розвитком конкурентної розвідки доповнюватиметься й іншими питаннями. Проте вже ці можливості дозволяють керівництву компаній приймати рішення щодо напрямів подальшого розвитку бізнесу на основі актуальної та достовірної інформації та чітко проаналізованих прогнозів.

У цифровій економіці конкурентна розвідка має стратегічний характер, оскільки вона збирає інформацію для створення точного прогнозу майбутніх ринкових умов. Він включає технологічні прориви, які будуть лежати в основі появи абсолютно нових і ефективних бізнес-моделей.

За допомогою інструментів конкурентної розвідки керівники нерідко також можуть отримати зворотний зв'язок про власний бізнес (погляд з боку), а також можуть уникнути помилок своїх конкурентів або, навпаки, повчитися на їх успіхах, тим самим перетворивши власні слабкості на переваги.

Для аналітичної підтримки конкурентною розвідкою бізнес-процесів, супроводу та координації бізнес-проектів часто використовуються такі інструменти та методи отримання даних:

 1. Метод альтернативних результатів. Полягає у побудові кількох можливих сценаріїв розвитку подій виходячи з суперечливих та неясних даних, отриманих із кількох джерел. Як правило, такі сценарії будуються на тривалу перспективу.

 2. Аналіз можливостей. Даний підхід передбачає вироблення заходів, які може зробити компанія в реальних умовах.

 3. Метод аналізу протилежного. Метод передбачає відмову від базових припущень щодо конкурентів та переосмислення напряму свого аналізу шляхом вироблення варіантів, прямо протилежних традиційним (або найбільш ймовірним) та їх аналізу.

 4. Метод аналізу подій. Є одним з основних, що дозволяють проводити аналітику суворо та систематично, і є засобом раннього попередження. Метод ґрунтується на аналізі низки подій з метою виявлення тенденцій і дозволяє своєчасно виявляти закономірності, особливо ті, що спричиняють негативні наслідки.

 5. Аналіз конкуруючих гіпотез. Полягає в одночасній порівняльній оцінці кількох можливих гіпотез одне з одним і зібраними розвідданими.

Перелічені методи добре доповнює методологія Форсайту, що є активним прогнозом, передбаченням розвитку майбутньої ситуації в економіці, науці, бізнесі. У сукупності Форсайт та конкурентна розвідка є ефективними бізнес-інструментами та представляють широкий спектр методик збору інформації з первинних та вторинних джерел, основні та допоміжні аналітичні засоби, які забезпечують можливість працювати з якісною інформацією та сфокусуватися на вивченні зовнішнього середовища.

Для сьогоднішньої цифрової економіки характерною є не тільки поява нових бізнес-моделей, а й стрімкий розвиток інформаційних технологій, що також вплинуло на інструментарій конкурентної розвідки та переходу до використання технології великих даних (Big Data), що дозволяє проводити точну та актуальну бізнес-аналітику та отримувати безперервний доступ до необхідної бізнес-інформації, а також використання елементів штучного інтелекту та машинного навчання для більш ефективного прогнозування ринкової ситуації.

Більш детально про сучасні стратегічні орієнтири розвитку конкурентної розвідки у глобалізованому світі, конкурентну розвідку як інструмент забезпечення безпеки і управління підприємств критичної інфраструктури, компаній і банків - у книзі компанії Сідкон "Конкурентна розвідка у системі управління підприємств критичної інфраструктури, компаній і банків". Також у книзі описано сучасні інформаційно-аналітичні технології та інструментарій конкурентної розвідки.